Iława, warmińsko-mazurskie

570 000 zł | Obiekt | 170,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława,
położonej w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 47.
1. Lokalizacja: woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat iławski, miasto Iława, ul. Wyszyńskiego 47.

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 47. Dojazd do nieruchomości jest możliwy bezpośrednio z drogi publicznej - ulicy Wyszyńskiego. Działka ma regularny, zbliżony do prostokąta kształt. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się nieruchomości o funkcji mieszkalnej i usługowo - handlowej. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Na nieruchomości znajdują się budynki o funkcji mieszkalnej, usługowej i gospodarczej. Pow. użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi 170,31 m2. Łączna pow. zabudowy budynków znajdujących się na nieruchomości wynosi 223 m2. Obecnie, od kilku lat budynki nie są użytkowane. Zgodnie z inwentaryzacją i ekspertyzą budowlaną wykonaną w 2019 r. budynki znajdują się w złym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki. W 2020 r. budynki zostały zdewastowane przez osoby trzecie, zdemontowano instalację elektryczną, zniszczono tynki i podłogi. Konstrukcja dachów została uszkodzona w wyniku korozji biologicznej drewna, widoczne są ubytki oraz ślady przecieków wody. Zły oraz awaryjny stan techniczny
budynków na nieruchomości uniemożliwia ich użytkowanie. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb
nr 10, działki nr: 259 o pow. 0,2458 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi B-MWU13. Nieznacznie działka znajduje się w granicach strefy ochronnej terenów
kolejowych.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 570.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset
siedemdziesiąt tysięcy). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Iławy w Banku Millennium nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838 przed
zawarciem umowy sprzedaży.
6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium
przetargowe.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 215 Urzędu Miasta Iławy przy ul. Niepodległości

. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 57.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Iławy w Banku Millennium nr 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354 w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Image things

Iława, warmińsko-mazurskie

2 235 000 zł | Obiekt | 1 110,50 m2

  • cena: 2 235 000 zł
  • 2 013 za m2