Iława, warmińsko-mazurskie

2 235 000 zł | Obiekt | 1 110,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY
ogłasza | pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Iławie przy ulicy Broniewskiego 3, zlokalizowanej na terenie usług nieuciążliwych.
Lokalizacja: Woj. warmińsko-mazurskie, powiat itawski, miasto Iława, ulica Broniewskiego 3. Opis nieruchomości: Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 1/26, 1/27, 1/28 i 1/30 o łącznej powierzchni 0,1568 ha dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą kW nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa działki gruntu nr 1/29 o powierzchni 0,1665 ha wraz z prawem własności budynku użytkowego o powierzchni użytkowej 1110,50 m2 posadowionego na tej działce dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą kW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej miasta, na terenach usług nieuciążliwych (symbol F-U6, adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością modernizacji bez prawa rozbudowy). Lokalizacja nieruchomości jest korzystna w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i zabudowy mieszkaniowej. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i płaską powierzchnię, zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem usługowym wykonanym w technologii tradycyjnej ściany murowane, stropy, stropodach i klatki schodowe żelbetowe. Dach pokryty papą. Stolarka okienna częściowo wymieniona na okna z PCV. Budynek posiada przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Zbywający przeznacza działkę do zbycia w celu prowadzenia usług nieuciążliwych. Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 3 %. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy. Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste: stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Działy III przedmiotowych ksiąg wieczystych zawierają wpisy służebności przesyłu urządzeń podziemnych. Działy IV przedmiotowych ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów

Termin składania ofert upływa dnia 15 kwietnia 2021 r. o godz. 15"

Image things

Iława, warmińsko-mazurskie

2 235 000 zł | Obiekt | 1 110,50 m2

  • cena: 2 235 000 zł
  • 2 013 za m2