Brody, małopolskie

182 000 zł | Dom | 170,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 565/15, KM 1068/16, KM 1415/16


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 565/15
Wadowice, dnia 2021-01-12


O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  02.03.2021 roku o godz.: 0930 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Brody, stanowiącej własność dłużnika xx posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1443/6, 1064/6 o łącznej pow. 1,0651 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolnych i leśnych.
Działka 1443/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej ok. 170m2, w przeciętnym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 273.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 182.000,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 27.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 618/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
          

Image things

Borzęcin, małopolskie

32 300 zł | Działka | 0.129 ha.

  • cena: 32 300 zł
Image things

Niedzieliska, małopolskie

14 111 zł | Działka | 0.64 ha.

  • cena: 14 111 zł
Image things

Borzęcin, małopolskie

27 900 zł | Działka | 0.1114 ha.

  • cena: 27 900 zł