Zalasy, łódzkie

84 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Marcin Włodarczyk-Działkowski

Kancelaria Komornicza, Okrzei 45, Bełchatów, 97-400 Bełchatów

tel. 44 6322621 / fax. 44 6322621

Sygnatura: Km 1075/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Marcin Włodarczyk-Działkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Zalasy 6,Zalasy, 97-438 Rusiec , dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 74 1050 1937 1000 0022 6678 7593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Włodarczyk-Działkowski


Image things

Biała, łódzkie

92 667 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 92 667 zł
  • 92 667 za m2
Image things

Kamionka, łódzkie

78 383 zł | Działka | 3.8295 ha.

  • cena: 78 383 zł
Image things

Kuźnica, Kuźnica

2 096 zł | Działka | 0.2 ha.

  • cena: 2 096 zł