Brzeg, opolskie

61 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,10 m2 | 2 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Nowicki

Kancelaria Komornicza, Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774417240 / fax.

Sygnatura: Km 3623/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Młynarska 15/11, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na III-ciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze strychem nieużytkowych, całkowicie podpiwniczony. Zgodnie z księgą wieczystą przedmiotowy lokal składa się z następujących pomieszczeń: dwa pokoje, kuchnia oraz piwnica o łącznym powierzchni 55,30 m2.
Powyższe powierzchnie są zgodne z powierzchniami wykazanymi w kartotece lokalu : 45,10 m2( lokal ) oraz 10,20 m2( pomieszczenia przynależne ). W trakcie wizji lokalnej stwierdzono , iż został zmieniony układ funkcjonalny mieszkania ( dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój wewnętrzny, przedpokój ), a powierzchnia pomieszczeń lokalu wynosi 43,21 m2 i różni się o 1,89m2 od wielkości wykazanych w kartotece lokalu i w dokumentach księgi wieczystej. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 71/1000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X .

Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
15.02.2021 11:00 - 11:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Nowicki


Historyczne ceny

Image things

Brzeg, opolskie

196 050 zł | Obiekt | 194,38 m2

  • cena: 196 050 zł
  • 1 009 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 1 141 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

150 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,96 m2 | Parter

  • cena: 150 000 zł
  • 3 492 za m2