Koszalin, zachodniopomorskie

157 000 zł | Mieszkanie | 39,13 m2

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Regulamin sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 39,13 m2, zlokalizowanego przy ul. Budowniczych 15/11 w Koszalinie wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. VII GUp 109/20 „of”I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BUDOWNICZYCH 15/11 W KOSZALINIE, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

na podstawie art. 491 11a ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 39,13 m2, zlokalizowanego przy ul. Budowniczych 15/11 w Koszalinie opisane w księdze wieczystej nr KO1K00057361/6 za kwotę nie mniejszą niż 157 000 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Wartość oszacowania powyższego prawa wynosi 157 000 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanego powyżej prawa użytkowania wieczystego oferenci winni składać osobiście do biura syndyka: Biuro Syndyka Dagmara Foster ul. Bukowa 21, 75-433 Koszalin, względnie wysłać ofertę na adres Biura Syndyka listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem do dnia 22 lutego 2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do biura). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed 23 lutego 2021 r. – oferta na zakup lokalu mieszkalnego prz ul. Budowniczych 15/11 w Koszalinie.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 23 lutego 2021 r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 3% ceny minimalnej przedmiotu sprzedaży, tj. 4 710,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć zł) na rachunek bankowy masy upadłości o nr 78 1020 2791 0000 7302 0304 9889.

2.Termin wpłacania wadium na wskazany rachunek bankowy – najpóźniej na 1 dzień przed dniem wyznaczonym jako dzień rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do konkursu.

Historyczne ceny

Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

129 750 zł | Działka | 0.358 ha.

  • cena: 129 750 zł
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

1 252 500 zł | Obiekt | 1 481,40 m2

  • cena: 1 252 500 zł
  • 845 za m2
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

128 070 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 128 070 zł
  • 128 070 za m2