Pabianice, łódzkie

80 250 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxpołożonego przy ul. Wileńska 67/21, 95-200 Pabianice, dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach pod numerem 15648-1/54/21 (adres spółdzielni: ul. Zamkowa 42-44, Pabianice, 95-200 Pabianice).

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 98 1020 3352 0000 1602 0245 9790. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach mieszczącym się pod adresem: Partyzancka 105, Pabianice, 95-200 Pabianice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym własciwym miejscowo podatku PCC.

Historyczne ceny

Image things

Pabianice, łódzkie

220 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 74,40 m2 | Parter

  • cena: 220 000 zł
  • 2 957 za m2
Image things

Pabianice, łódzkie

132 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,93 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 000 zł
  • 3 674 za m2
Image things

Pabianice, łódzkie

48 975 zł | Działka | 0.1939 ha.

  • cena: 48 975 zł