Szpikołosy, lubelskie

15 937 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy gm. Hrubieszów ,Szpikołosy, 22-500 Hrubieszów, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - gruntowa o powierzchni 0,39 ha zabudowana domem o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 72 m2 (PUSTOSTAN) - położona w msc. Szpikołosy, gm. Hrubieszów posiadająca założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZOWIE . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 31.874,00 -zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 21.249,33 -zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 3.187,40 -zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 31 874,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 15 937,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

Image things

Krzesimów Północny, lubelskie

15 525 zł | Działka | 0.56 ha.

  • cena: 15 525 zł
Image things

Chełm, lubelskie

1 816 500 zł | Obiekt | 1 023,10 m2

  • cena: 1 816 500 zł
  • 1 775 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

392 667 zł | Dom | 153,40 m2

  • cena: 392 667 zł
  • 2 560 za m2