Słupia Jędrzejowska, świętokrzyskie

212 740 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Węgrzynów, 28-350 Słupia Jędrzejowska, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
II. Nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalno-gospodarczy , budynek gospodarczy - dawna paszarnia , na nieruchomości znajdują się studnia i szambo , część siedliskowa nieruchomości jest częściowo ogrodzona , położona jest na terenie wyposażonym w energię elektr.), stanowiącej własnośćxx , położonej we wsi Węgrzynów , gm.Słupia Jędrzejowska o łącznej powierzchni 2,1500 ha , składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 100 , 134 , 340/1 , 340/2 , 340/3 , 340/4 , Obręb 04 - Węgrzynów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Licytacja działki nr 100 (zabudowana) tymczasowo wstrzymana na podstawie art. 952 (1) § 5 kpc

Suma oszacowania wynosi 319 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 740,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 911,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Brzozowa, świętokrzyskie

2 046 110 zł | Działka | 9.3005 ha.

  • cena: 2 046 110 zł
Image things

Antonielów, świętokrzyskie

111 386 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 111 386 zł
Image things

Nowy Odrowążek, świętokrzyskie

4 510 zł | Działka | 0.26 ha.

  • cena: 4 510 zł