Sandomierz, świętokrzyskie

148 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,10 m2 | 3 piętro

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 148 000 zł
 • Miasto: Sandomierz
 • Powierzchnia: 43,10 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 434 zł
 • Ulica: Maciejowskiego 11
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 93328X218574179
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-18 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Maciejowskiego 11 w Sandomierzu, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/168 i 1500/257 o pow. 0,4410 ha. Powierzchnia lokalu wynosi 43,10m2. Składa się on z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu i przynależnej piwnicy (III piętro).

Cena wywoławcza wynosi – 148.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1 %.

Wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.02.2021r. (wpływ na konto) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 z dopiskiem „wadium – lokal przy ul. Maciejowskiego 11/8”

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Maciejowskiego 8 w Sandomierzu, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/189 i 1500/193 o pow. 0,3041 ha. Powierzchnia lokalu wynosi 42,20m2. Składa się on z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu i przynależnej piwnicy (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi – 143.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1 %.

Wadium w pieniądzu w wysokości 14.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.02.2021r. (wpływ na konto) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 z dopiskiem „ wadium – lokal przy ul. Maciejowskiego 8/15”

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych nie założono księgi wieczystej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.06.2020r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące lokali: hipoteka -brak, prawa, roszczenia i ograniczenia-bez obciążeń.

Uczestnik przetargu winien mieć ze sobą dowód tożsamości, oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny lokalu mieszkalnego i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności małżeńskiej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Historyczne ceny

Image things

Czyżów, świętokrzyskie

2 426 zł | Działka | 0.2 ha.

 • cena: 2 426 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

65 000 zł | Działka | 0.1106 ha.

 • cena: 65 000 zł
Image things

Winiary, świętokrzyskie

8 235 zł | Działka | 0.36 ha.

 • cena: 8 235 zł