Raków, świętokrzyskie

367 259 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Raków , 28-300 Jędrzejów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 550 889,00 zł. Cena wywoławcza całej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 367.259,33zł. Wartość rękojmi dla całej nieruchomości 55 088,90 zł. Nieruchomość składa się działek: a) działki nr 246/1 zabudowana o powierzchni 0,0985 ha - suma oszacowania na kwotę 353 240,00 zł - ustalić cenę wywołania na kwotę 235 493,33 zł (dwie trzecie ceny oszacowania) - ustalić wysokość rękojmi na kwotę 35 324,00 zł b) działki nr 246/2 niezabudowana o powierzchni 0,7395 ha - suma oszacowania na kwotę 157 945,00 zł - ustalić cenę wywołania na kwotę 105 296,66 zł (dwie trzecie ceny oszacowania) - ustalić wysokość rękojmi na kwotę 15 794,50 zł c) działki nr 246/3 zabudowana - suma oszacowania na kwotę 39 704,00 zł - ustalić cenę wywołania na kwotę 26 469,33 zł (dwie trzecie ceny oszacowania) - ustalić wartość rękojmi na kwotę 3 970,40 zł Na działce numer 246/1 znajduje się wolnostojący budynek mieszkalny, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, część budynku garażowego, wiata drewniana, studnia głębinowa oraz szambo betonowe. Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony, posiada urządzone ciągi komunikacyjne oraz zieleń przydomową. Działka położona jest na terenie wyposażonym w sieć energii elektrycznej, woda ze studni głębinowej, odprowadzenie ścieków do szamba. Na działce numer 246/2, na powierzchni około 0,2150 ha rośnie drzewostan leśny sosnowy z domieszką brzozy, około 10 letni. W części południowej działka posiada urządzony plac utwardzony, który od północy oraz zachodu został ogrodzony. Znajduje się na niej również szambo z kręgów betonowych. Na działce numer 246/3 usytuowana jest część budynku mieszkalnego z działki numer 247/5 oraz część ogrodzenia. Wyposażenie terenu w media stanowi: sieć energii elektrycznej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 550 889,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367 259,33 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika nr: 77 1020 2733 0000 2502 0031 8709 PKO BP S.A. albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[0=0]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

145 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,37 m2

  • cena: 145 000 zł
  • 3 880 za m2
Image things

Nowy Odrowążek, świętokrzyskie

3 330 zł | Działka | 0.19 ha.

  • cena: 3 330 zł
Image things

Jeżów, świętokrzyskie

59 824 zł | Działka | 0.84 ha.

  • cena: 59 824 zł