Kielce, świętokrzyskie

2 242 zł | Działka | 0.0215 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Warszawska/Radomska ,Kielce, 26-001 Masłów, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka nr 295 o powierzchni 215m2 o kształcie regularnym. Działka o szerokości od ok. 17,5 m do ok. 18,0 i głębokości od ok. 11,0 do ok. 13,0 m o dłuższym boku w osi północ-południe. Teren nieruchomości płaski, niezagospodarowany. Przez teren nieruchomości w kierunku wschód zachód przebiegają poziemne sieci uzbrojenia: sieć gazowa (gn 125) , sieć wodociągowa ( w 100). Otoczenie działki stanowi droga krajowa nr 73, stacja LPG, ul. Warszawska i zabudowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 3 363,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 242,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 336,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17102026290000950200158683.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

326 000 zł | Działka | 0.2393 ha.

  • cena: 326 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

145 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,37 m2

  • cena: 145 000 zł
  • 3 880 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

605 000 zł | Działka | 0.3946 ha.

  • cena: 605 000 zł