Jastrzębie, kujawsko-pomorskie

214 000 zł | Działka | 0.0956 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zaproszenie do składania ofert na nabycie
prawa własności nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości xx
w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności
zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Jastrzębie, gminie Drzycim, powiecie
świeckim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działki ew. o nr 19/5
o powierzchni 0,0956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 05 lutego 2021 roku,
w SKOK Kujawiak: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek lub przesłać je na adres SKOK Kujawiak
listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do SKOK Kujawiak, nie zaś data nadania oferty).
Termin związania ofertą powinien zostać określony w ofercie na czas nie krótszy niż 4 (słownie:
cztery) miesiące od daty jej złożenia, przy czym w ofercie należy również zaznaczyć, że stanie
się ona ważna bezterminowo z chwilą złożenia przez Syndyka oświadczenia o jej przyjęciu wraz
z wezwaniem do zawarcia umowy sprzedaży.
Minimalna cena na jaką powinna opiewać oferta wynosi 214.000,00 zł (słownie: dwieście
czternaście tysięcy złotych). Sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT. Oferty poniżej tej kwoty
nie będą rozpatrywane.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do:
a) pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
b) zapłaty całej ceny nabycia przelewem na rachunek Upadłego, przed terminem
wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży.
Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem:
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: [email protected]
oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.
Niniejsze zaproszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

150 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,70 m2

  • cena: 150 750 zł
  • 3 095 za m2
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

1 163 250 zł | Działka | 0.4635 ha.

  • cena: 1 163 250 zł
Image things

Jajkowo, kujawsko-pomorskie

581 380 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 581 380 zł
  • 581 380 za m2