Sarniak, lubelskie

37 613 zł | Działka | 1.459 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 lutego 2021 o godz. 10:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 198/3 o powierzchni 1,4590 ha położonej w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników xx

Nieruchomość o nr ew. działki 198/3 o pow. 1,4590 ha oszacowana jest na kwotę 56 420,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 37.613,33 zł

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości w kwocie 5.642,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także PESEL licytanta.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Suche Lipie, lubelskie

34 800 zł | Działka | 2 ha.

  • cena: 34 800 zł
Image things

Rejowiec Fabryczny, lubelskie

40 083 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,89 m2 | 2 piętro

  • cena: 40 083 zł
  • 1 031 za m2
Image things

Putnowice Górne, lubelskie

6 550 zł | Działka | 0.6178 ha.

  • cena: 6 550 zł