Chojnice, pomorskie

102 000 zł | Dom | 67,06 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 102 000 zł
 • Miasto: Chojnice
 • Powierzchnia: 67,06 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 521 zł
 • Ulica: Mickiewicza 41
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 200 zł
 • Numer oferty: 91132X213431147
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-13 - Co to znaczy?

Opis

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 89-600 Chojnice, ul. Wysoka 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 41 dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X
I. Przedmiotem sprzedaży jest:
Prawo własności gruntu działek o nr 1196/1 i 1197/1 o łącznej pow. 347 m2
wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 67,06 m2 (stan techniczny: przeciętny) II. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego- Zgodnie z uchwałą Nr XVI/220/20 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2020r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice dz. 1196/1 i 1197/1 znajdują się na terenie
przeznaczonym pod mieszkalnictwo i usługi III. Cena wywoławcza nieruchomości- 102.000,00 zł IV. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu- termin: do godz. 15.00 dnia 13.01.2021r., miejsce: dział sprzedaży Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach przy ul. Wysoka 1 V. Termin i miejsce przetargu-termin: 15.01.2021r. godz. 9.30, miejsce: świetlica Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach ul. Wysoka 1 VI. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia- w przetargu mogą brać udział
osoby prawne i fizyczne. Wadium w wysokości 10.200 zł należy wpłacić na rachunek: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach Bank Millennium S.A. nr 07 1160 2202 0000 0000 6088 3504 najpóźniej do dnia 13.01.2021 r. Wadium musi być wniesione w gotówce. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Spółki. Dowód wpłaty wadium uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej również dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika,
óry przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. VII. Obciążenie nieruchomości- bez obciążeń. VIII. Zobowiązania- nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. IX. Informacje dodatkowe-wszelkie podatki i opłaty z tytułu zawarcia umowy sprzedaży
ponosi Kupujący. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. X. Szczegółowe informacje- tablica ogłoszeń Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach ul. Wysoka 1. Informacji udzielają pracownicy Działu Sprzedaży Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach tel. (052) 397 26 79

Image things

Chojnice, pomorskie

246 000 zł | Dom | 208,50 m2

 • cena: 246 000 zł
 • 1 180 za m2