Gdańsk, pomorskie

450 000 zł | Mieszkanie | 63,97 m2

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 450 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 63,97 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 7 035 zł
 • Ulica: Witolda Grabowskiego 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 45 000 zł
 • Numer oferty: 90452X211838587
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-14 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 3/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1131.


Syndyk masy upadłości xx prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą xx ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Gdańsku przy ul. Witolda Grabowskiego 7, o powierzchni 63,97 m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer D1G/00231822/9.
1. Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Gdańsku przy ul. Witolda Grabowskiego 7, o pow. 63,97 m2 , dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
3. Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.
4. Oferty należy składać do dnia 14.01.2021 r., do godziny 930, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VI Wydział Gospodarczy (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk), listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
5. Wymagane wadium w wysokości w kwocie: 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy 00/100) złotych, płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Adama Jaroszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADSTAL” Adam Jaroszewicz w upadłości likwidacyjnej 87 1020 5558 0000 8102 3395 8424 (Bank Inteligo), najpóźniej do dnia 14 stycznia 2021 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r., godz. 930, sala B65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północw Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 89/20 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: [email protected]

Historyczne ceny

Image things

Gdańsk, pomorskie

406 500 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 406 500 zł
 • 406 500 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

162 000 zł | Mieszkanie | 35,60 m2 | Parter

 • cena: 162 000 zł
 • 4 551 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

290 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,70 m2 | Parter

 • cena: 290 250 zł
 • 4 352 za m2