Pasym, warmińsko-mazurskie

76 000 zł | Działka | 0.3848 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 000 zł
 • Miasto: Pasym
 • Powierzchnia: 0.3848 ha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 280101_1.0001.430/9,
 • Cena za m2: 20 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 600 zł
 • Numer oferty: 90290X211459183
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-01 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż działki pod zabudowę usługowo-przemysłową położoną w Pasymiu przy stacji PKP, oznaczoną
w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym:

 nr 430/9 o pow. 3848 m2 – cena wywoławcza wynosi 76 000,00 zł.
Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie
doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działki prowadzi księgę wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działka
położona jest w odległości około 1,5 km od centrum miasta Pasym. Graniczy z dojazdową drogą publiczną
urządzoną. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty produkcyjne składów i magazynów, stacja PKP
i zabudowa mieszkalna jednorodzinna Jest to teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty samosiewem
sosnowym w wieki około 15 lat. Podstawowa infrastruktura komunalna w zasięgu oddziaływania
z możliwością podłączenia (woda i energia elektryczna).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa działka oznaczona
jest symbolem Ea25P tj. w strefie zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów. Na terenach
dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego lub lokali mieszkalnych na potrzeby socjalne związane
z funkcjonowaniem zakładów.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Wzdłuż granicy
z działką nr 430/2 przebiega sieć wodociągowa. Kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie
do wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na działce
polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów,
usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych na rzecz zarządcy sieci.
Służebność zostanie wpisana w Księdze Wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.05.2020 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 26.06.2020 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 03.08.2020 r. Czwarty przetarg
odbył się w dniu 11.09.2020 r. Piąty przetarg odbył się w dniu 03.11.2020 r.
Przetarg odbędzie się dnia 08.02.202 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym
o godz. 8:30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku
Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia
01.02.2021 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na
koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 01.02.2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,
że warunek wpłaty wadium nie został spełniony

Image things

Ogonki, warmińsko-mazurskie

54 000 zł | Działka | 0.1098 ha.

 • cena: 54 000 zł
Image things

Staświny, warmińsko-mazurskie

10 020 zł | Działka | 0.5 ha.

 • cena: 10 020 zł
Image things

Porbady, warmińsko-mazurskie

34 370 zł | Działka | 0.14 ha.

 • cena: 34 370 zł