Kotliny, lubelskie

6 183 zł | Działka | 0.59 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 183 zł
 • Miasto: Kotliny
 • Powierzchnia: 0.59 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 4
 • Numery działek: 061411_2.0005.103, 061411_2.0005.113, 061411_2.0005.829, 061411_2.0005.830,
 • Cena za m2: 1 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 927 zł
 • Numer oferty: 89893X210529409
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Paweł Siebyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Kotliny , 24-103 Żyrzyn , dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Wartość niezabudowanej działki gruntu nr 103 o powierzchni 0,07 ha wynosi: 1.097,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 731,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109,70zł. -----------------------------------------------------------------------
Wartość niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 113 o powierzchni 0,09 ha wynosi: 1.631,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.087,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163,10zł. ----------------------------------------------------------------------
Wartość niezabudowanych działek gruntu nr 829 i 830 o łącznej powierzchni 0,43 ha wynosi: 6.546,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4.364,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 654,60zł. ----------------------------------------------------------------------- Suma oszacowania łącznie wszystkich działek wynosi 9.274,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6.182,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 927,40zł. -----------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 979 § 1 kpc z uwagi na fakt, iż w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym sprzedanych ma być kilka działek dłużnika zawiadamiam, iż w przypadku, w którym za już sprzedane działki osiągnie się cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

Suma oszacowania wynosi 9 274,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 182,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 927,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 28 1600 1462 1886 2659 3000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100 Puławy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kotliny, lubelskie

102 585 zł | Działka | 8.4102 ha.

 • cena: 102 585 zł