Żukowo, pomorskie

486 750 zł | Dom | 222,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2021 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach I Wydział Cywilny, ul.Kościuszki 1, 83-300 Kartuzy, pokój 2.15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy , 83-330 Żukowo , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 63/7 o powierzchni 1147 m2, położona w Żukowie przy ul. Mickiewicza 26C. Zabudowę działki stanowi dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 222,15 m2

Suma oszacowania wynosi 649 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 486 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KARTUZY 81 1020 1866 0000 1602 0002 6542.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Junoszyno, pomorskie

193 757 zł | Działka | 0.1466 ha.

  • cena: 193 757 zł
Image things

Klukowa Huta, pomorskie

119 340 zł | Działka | 0.1326 ha.

  • cena: 119 340 zł
Image things

Gockowice, pomorskie

28 985 zł | Działka | 0.1762 ha.

  • cena: 28 985 zł