Sędziszów, świętokrzyskie

426 927 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 255/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 75554.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 189/19 sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 548 o pow. 616 m2, zlokalizowaną w Sędziszowie ul. Jaśminowa, obręb 2 Sędziszów, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów - miasto, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie objętą księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza wynosi 426.927,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem zł).
Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości
Danuty Ostrowskiej, sygn. akt V GUp189/19 - nie otwierać” na adres: Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w terminie do dnia 12.01.2021 r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data
dotarcia jej do adresata).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości Danuty Ostrowskiej nr 06 1940 1076 3188 9072 0043 0000, w terminie do dnia 12.01.2021 r.
(decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2021 r.
o godz. 1200 w Sądzie Rejonowym w Kielcach s. XXV. Wyboru oferty dokona syndyk.
Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Image things

Mokrsko Dolne, świętokrzyskie

47 311 zł | Działka | 0.1125 ha.

  • cena: 47 311 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

65 000 zł | Działka | 0.1037 ha.

  • cena: 65 000 zł
Image things

Łagów, świętokrzyskie

60 270 zł | Działka | 0.1031 ha.

  • cena: 60 270 zł