Elbląg, Zawada

155 025 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,60 m2 | 9 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Władysław Kubryń

Kancelaria Komornicza, 12 Lutego 6, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. (055) 2353010 / fax. (055) 2327174

Sygnatura: Km 154/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021 o godz. 12:30 pod adresem: budynek Sądu, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy Kasprzaka 8/29, 82-300 Elbląg , dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny złożony z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą
o łącznej powierzchni użytkowej 59,60m2 + piwnica o pow. 1,80m2 (z własnością lokalu związany jest udział 363/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali),
prawo własnoći do lokalu przysługuje dłużniczce: Emilii Edycie Orzeł,
lokal położony jest pod adresem: 82-300 Elbląg, Kasprzaka 8/29,
dla lokalu Sąd Rejonowy W Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, wolno oglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21, powołując się na syg. akt I Co 504/18/KD.

Suma oszacowania wynosi 206 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 025,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska s.a. 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Władysław Kubryń


Historyczne ceny

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

674 500 zł | Działka | 0.3764 ha.

  • cena: 674 500 zł
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

226 000 zł | Działka | 0.3201 ha.

  • cena: 226 000 zł
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

230 850 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 230 850 zł
  • 4 022 za m2