Ryszczewo, zachodniopomorskie

105 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,66 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sławnie

Marcin Borek

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 23, Sławno, 76-100 Sławno

tel. 59 810 21 62 / fax. 59 810 21 62

Sygnatura: Km 893/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2021 o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój 1 lub 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy 22/2,Rzyszczewo, 76-100 Sławno , dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Sławno 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Borek


Image things

Drawno, zachodniopomorskie

634 667 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 634 667 zł
  • 634 667 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

156 000 zł | Działka | 0.1408 ha.

  • cena: 156 000 zł
Image things

Bolkowo, zachodniopomorskie

34 180 zł | Działka | 1.2904 ha.

  • cena: 34 180 zł