Płock, mazowieckie

19 000 zł | Działka | 0.0059 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 000 zł
 • Miasto: Płock
 • Powierzchnia: 0.0059 ha
 • Województwo: mazowieckie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 322 zł
 • Ulica: Jakubowskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Numer oferty: 88129X206398121
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-04 - Co to znaczy?

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Jakubowskiego w obrębie Nr 8 „Śródmieście" oznaczonej numerem ewid. działki 593/1 o pow. 59 m², KW XXXX/XXXXXXXX/X.

1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona w Płocku w obrębie Nr 8 w obrębie Nr 8 „Śródmieście" oznaczonej numerem ewid. działki 593/1 o pow. 59 m².

Rodzaj użytków - Bz.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X.

2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1848/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2020 r. nieruchomość położona w Płocku przy Jakubowskiego obręb 8 oznaczona nr ewid. działki 593/1 o pow. 59 m² została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych to jest działek nr 937, 593/2 położonych w Płocku w obrębie nr 8.

3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 19.000,00 złotych brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych brutto).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) sprzedaż ww. nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

4) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 10 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.

5) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 4 lutego 2021 r. na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny w terminie do dnia 4 lutego 2021 roku do godz. 17.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka pokój E-54 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10 lutego 2021 roku na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 593/1 położonej w Płocku przy ul. Jakubowskiego" wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do co najmniej jednej z wymienionych nieruchomości sąsiednich tj. działek o numerach ewidencyjnych 937, 593/2 położonych w Płocku w obrębie nr 8, należy również podać numeru telefonu.

Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu złożenia oferty należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, który odbierze ofertę osobiście (tel.: 24 367-14-78, 24 367-14-79, 24 367-17-99).

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) oraz zamieszczona na stronie www.nowybip.plock.eu Urzędu Miasta Płocka nie później niż w dniu 9 lutego 2021 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) nie później niż w dniu 9 lutego 2021 roku.

6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.nowybip.plock.eu (na skróty - linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu (zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).

7) Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. E-54, tel. (24) 367-14-78.

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Image things

Płock, mazowieckie

52 000 zł | Działka | 0.0678 ha.

 • cena: 52 000 zł
Image things

Płock, mazowieckie

178 000 zł | Działka | 0.2517 ha.

 • cena: 178 000 zł
Image things

Płock, Jędrzejewo

3 400 000 zł | Działka | 4.0552 ha.

 • cena: 3 400 000 zł