Opole, Kolonia Gosławicka

616 373 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Mateusz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Koraszewskiego 8-16, Opole, 45-011 Opole

tel. 77 464-42-67 / fax.

Sygnatura: Kms 10/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Mateusz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60A, 45-368 Opole, pokój 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:  , położonej przy ul. Wieluńska 8A,Kolonia Gosławicka, 45-323 Opole , dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 821 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 616 372,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 183,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 96 16001462 1836 1442 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60A, Opole, 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mateusz Warchoł


Image things

Opole, opolskie

1 800 000 zł | Działka | 0.8114 ha.

  • cena: 1 800 000 zł
Image things

Opole, opolskie

291 440 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 61,90 m2 | 8 piętro

  • cena: 291 440 zł
  • 4 708 za m2
Image things

Opole, opolskie

130 000 zł | Mieszkanie | 41,29 m2

  • cena: 130 000 zł
  • 3 148 za m2