Miedziana Góra, świętokrzyskie

78 750 zł | Dom | 43,22 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

                                                                                                                                         Kielce, 14/12/2020


Kamornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Włodzimierz Hersztański
Kancelaria Komornicza Nr VI w Kielcach
ul. Głowackiego 7/3
25-368 Kielce


KMP 51/99


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021r. o godz.14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul.Warszawska 44 w sali nr XX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 26-085 Miedziana Góra, ul. Łódzka 111 dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność dłużnika xxx. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu oznaczonego numerem 60/4, obręb 0007 Miedziana Góra, o powierzchni 850,00m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 43,22m2.
Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. 
Suma oszacowania wynosi 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   78 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP  87 1240 4416 1111 0010 4604 3453.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12.00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul.Warszawska 44 w Wydziale I Cywilnym pod sygn. I Co 3304/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ruczynów, świętokrzyskie

707 zł | Działka | 0.08 ha.

  • cena: 707 zł
Image things

Zielonki, świętokrzyskie

883 zł | Działka | 0.07 ha.

  • cena: 883 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

2 242 zł | Działka | 0.0215 ha.

  • cena: 2 242 zł