Łódź, Polesie

180 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,10 m2 | 3 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Konrad Zdziebłowski

Kancelaria Komornicza, Szczecińska 61/67/B212, Łódź, 91-222 Łódź

tel. 570 330 313 / fax.

Sygnatura: Km 93/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Konrad Zdziebłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2021 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II WC Sekcja Egzekucyjna, ul. Wólczańska 138, 90-928 ŁÓDŹ, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx/strong> , położonej przy ul. Waryńskiego 4/25, 91-075 Łódź , dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 16 1600 1462 1834 4280 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107/109, Łódź, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Zdziebłowski


Historyczne ceny

Image things

Łódź, Górna

155 025 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 92,31 m2 | 1 piętro

  • cena: 155 025 zł
  • 1 679 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

320 000 zł | Lokal Użytkowy | 72,83 m2

  • cena: 320 000 zł
  • 4 394 za m2
Image things

Łódź, Górna

30 000 zł | Garaż | 16,82 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 1 784 za m2