Chełm, lubelskie

123 165 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,00 m2 | Parter

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Marzenna Łogosz

Kancelaria Komornicza, Siedlecka 1, Chełm, 22-100 Chełm

tel. 82 562 00 92 / fax. 82 562 00 92

Sygnatura: Km 1023/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Marzenna Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Aleja Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy ul. Lubelska 135 B/1, 22-100 Chełm , dla którego Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 164 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 165,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 422,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 10 1020 3147 0000 8202 0095 5419.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Aleja Żołnierzy I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marzenna Łogosz


Historyczne ceny

Image things

Chełm, lubelskie

2 255 000 zł | Obiekt | 2 179,31 m2

  • cena: 2 255 000 zł
  • 1 035 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

760 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 760 000 zł
  • 760 000 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

595 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 595 000 zł
  • 595 000 za m2