Białystok, Skorupy

276 653 zł | Mieszkanie | 80,70 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2021 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci :
- lokal mieszkalny oznaczony nr 2, położony pod adresem : Białystok, ul. Zaułek Podlaski 60 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/245 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , dla którgo IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Do w/w lokalu mieszkalnego przynależy garaż oznaczony nr 2-1, o powierzchni 15,00 m2 ( pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi łącznie 95,70 m2)
Suma oszacowania wynosi 368.871,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276.653,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.887,10 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 21-01-2021 r ).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - Czytelnia Sądu Rejonowego w Białymstoku (I piętro) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Dojlidy

4 000 000 zł | Działka | 2.5991 ha.

  • cena: 4 000 000 zł
Image things

Białystok, Starosielce

145 000 zł | Działka | 0.0606 ha.

  • cena: 145 000 zł
Image things

Białystok, Centrum

202 540 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 202 540 zł
  • 5 261 za m2