Dąbrowa Białostocka, podlaskie

76 320 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2021 r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

Działka ozn.nr 176 położona jest na terenach zabudowy zagrodowej wsi stanowi w części obszar gruntów pod zabudową zagrodową, w części grunty rolne, o powierzchni 0,51 ha (Br-RIVa – 0,09 ha, RIVa – 0,42 ha). Siedlisko zabudowane jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym (stodoła), piwnicą murowaną, ruinami budynku gospodarczego murowanego.Teren działki zagospodarowany, porośnięty trawami, krzewami i drzewami. Budynki nie są utrzymywane i konserwowane w dostatecznym stopniu. W budynkach prowadzono gospodarkę remontowo-zapobiegawczą w podstawowym zakresie. Widoczne uszkodzenia, ubytki i zniszczenia w zakresie elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacji. Budynki o dostatecznym standardzie wykończenia i wyposażenia oraz jakości wykonania robót budowlanych. Budynki spełniają podstawowe wymagania w  zakresie rozwiązań techniczno-użytkowych, standardu i wyposażenia w  instalacje.Stan techniczno-użytkowy budynków dostateczny.położonej pod adresem: 16-200 Dąbrowa Białostocka, Grodziszczany 17

suma oszacowania wynosi - 101 760,00zł cena wywołania wynosi - 76 320,00zł


Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A nr 59102013320000110200373407

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 105/20).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Białystok, Sienkiewicza

126 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 126 000 zł
  • 5 915 za m2
Image things

Wólka Piaseczna, podlaskie

8 867 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 8 867 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

13 200 zł | Garaż | 16,05 m2

  • cena: 13 200 zł
  • 822 za m2