Łódź, Bałuty

1 100 000 zł | Działka | 0.3037 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 100 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 0.3037 ha
 • Województwo: łódzkie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek: 106102_9.0031.48/4, 106102_9.0031. 45/2 i 44/1,
 • Cena za m2: 362 zł
 • Ulica: Szczecińska 106
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 110 000 zł
 • Numer oferty: 86463X202496349
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-04 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Szczecińskiej 106, 108 i Skibowej 4, oznaczonej jako działki nr: 48/4, 45/2 i 44/1 w obrębie geodezyjnym B-2 o powierzchni 3 037 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5627/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Szczecińskiej 106, 108 i Skibowej 4 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana, od strony północno-zachodniej ogrodzona siatką. Ogrodzenie to nieznacznie narusza granicę ewidencyjną działek nr 44/1 i 48/4. Budynek położony na sąsiedniej działce nr 43/3 nieznacznie narusza granicę działek nr 44/1 i 48/4. Na działce nr 48/4 znajduje się studnia.
Część nieruchomości tj. działki nr 44/1 oraz 45/2 w obrębie B-2, objęta jest umową dzierżawy nr DM-DM-XIV.6845.151.2019 zawartą na czas określony, od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na skład – 408,33 m2 i teren towarzyszący zielony – 1234,67 m2.
Na terenie nieruchomości znajdują się m.in. dęby szypułkowe o obwodach pni od 67 do 213 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 80 do 199 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 103 do 167 cm, samosiewy czeremchy amerykańskiej o obwodach pni od 23 do 45 cm, samosiewy robinii akacjowej o obwodach pni od 40 do 70 cm oraz leszczyny pospolite o obwodach pni od 33 do 50 cm. Zgodnie z opinią z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 100 cm ze szczególnym uwzględnieniem dębów oraz lip rosnących na działkach nr 48/4 i 44/1 w obrębie B-2. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez dojazd z ulicy Skibowej oddalony od skrzyżowania ul. Skibowej i ul. Szczecińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199, z 2016 r. poz. 170 i 1001 oraz z 2020 r. poz. 4050) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 46U - tereny zabudowy usługowej przeznaczonej wyłącznie pod handel związany z obsługą cmentarza, w tym usługi kamieniarskie.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu
z gestorami tych sieci;
budowy dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).


Przetarg odbędzie się w dniu 12 luty 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

Image things

Łódź, Polesie

113 850 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,94 m2 | 11 piętro

 • cena: 113 850 zł
 • 3 680 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

180 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 65,64 m2 | 2 piętro

 • cena: 180 000 zł
 • 2 742 za m2
Image things

Łódź, Górna

216 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,21 m2 | 8 piętro

 • cena: 216 000 zł
 • 3 472 za m2