Nowa Sól, lubuskie

744 000 zł | Działka | 0.5313 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 744 000 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 0.5313 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 3
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 140 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 74 000 zł
 • Numer oferty: 86334X202194231
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-03 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 4 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

działka nr 850/13
działka nr 1140/85
działka nr 849/15
obręb 4
miasta Nowa Sól


Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony na południu miasta w sąsiedztwie ul. Dolnośląskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość z pozycji pierwszej położona jest naterenie oznaczonymna rysunku planu symbolem 1U/MW - teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, nieruchomość z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w części symbolem 1U/MW - teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przez działki oznaczone nr: 861/5, 862/5, 850/16, przechodzi rów wodny. Nabywca może zmienić trasę jego przepływu lub skanalizować, zgodnie z właściwymi przepisami, po uzgodnieniu z tutejszym urzędem.

Działki nr 850/16, 861/5, 862/5, 1140/80 w części znajdują się w strefie ochronnej istniejącej linii energetycznej WN 100 kV.

Dostęp do nieruchomości możliwy z drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr: 850/15, 861/4, 862/4 i 1140/79. Dojazd do nieruchomości zostanie urządzony przez gminę.Wykonanie zjazdu z drogi na teren działki leży po stronie nabywcy.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.).

Poprzednie przetargi odbył się: 21 kwietnia 2020 roku, 7 lipca 2020 roku, 25 września 2020 roku.

Przetargi odbędą się w dniu 9 lutego 2021r. o godzinie 1000 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzunależy wnieść najpóźniej do dnia 3 lutego 2021r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i działki, a także w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Image things

Nowa Sól, lubuskie

159 000 zł | Działka | 0.1134 ha.

 • cena: 159 000 zł
Image things

Nowa Sól, lubuskie

81 000 zł | Działka | 0.1122 ha.

 • cena: 81 000 zł
Image things

Nowa Sól, lubuskie

154 000 zł | Działka | 0.11 ha.

 • cena: 154 000 zł