Busko Zdrój, świętokrzyskie

71 318 zł | Dom | 74,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornicza w Busku Zdroju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Baranów , 28-100 Busko Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
42 o pow. 2,6500ha - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 74m2, Rok budowy 1950, oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 199m2. Rok budowy 1960.

Suma oszacowania wynosi 95 090,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 317,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 509,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Staszów, świętokrzyskie

160 553 zł | Działka | 0.4754 ha.

  • cena: 160 553 zł
Image things

Ruczynów, świętokrzyskie

2 817 zł | Działka | 0.21 ha.

  • cena: 2 817 zł
Image things

Kunów, świętokrzyskie

104 669 zł | Działka | 0.1298 ha.

  • cena: 104 669 zł