Urszulin, lubelskie

97 500 zł | Dom | 94,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włodawie


Magdalena Gorgol


Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 22 22, Włodawa, 22-200 Włodawa


tel. 825721029 / fax. 825721029


Sygnatura: Kmp 10/88


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2021 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Kwiatowa 32, 22-234 Urszulin, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (powierzchnia zabudowy części mieszkalnej 94 m2, powierzchnia dobudowana po części handlowo - usługowej 28 m2) w granicach działki o nr ewidencyjnym 127/5 o pow. 0,09 ha. Budynek obecnie tylko z funkcją mieszkalną. Powierzchnia budynku o funkcji handlowo - usługowej została rozebrana. Działka nie jest ogrodzona i nie jest zagospodarowana. Od strony wschodniej sukcesja zakrzaczeń. Wzdłuż ulicy Kwiatowej wykonano słupy ogrodzeniowe z cegły klinkierowej. Działka gruntu jest uzbrojona w przyłącza elektryczne, wodociągowe. Brak informacji o wykonanym przyłączu do sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej wzdłuż ulicy Kwiatowej.


Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA I O. we Włodawie 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Magdalena GorgolImage things

Urszulin, lubelskie

40 950 zł | Działka | 2.73 ha.

  • cena: 40 950 zł