Suwałki, podlaskie

140 850 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,60 m2 | 4 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51/4, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53

Sygnatura: Km 89/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ul. Klonowa 43 A/31, 16-400 Suwałki , dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
okal mieszkalny jako odrębna nieruchomość wraz z udziałem 5152/346610 związanym z własnością lokalu. Mieszkanie o pow.47,60m2 usytuowane jest na IV piętrze, składa się z kuchni, 2 pokoi, łazienki,WC,przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow.4,00m2

Suma oszacowania wynosi 187 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 9359 0002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
14.01.2021 10:30 - 10:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Wasilewski


Historyczne ceny

Image things

Suwałki, podlaskie

5 885 000 zł | Działka | 7.4774 ha.

  • cena: 5 885 000 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

461 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 461 500 zł
  • 461 500 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

185 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,88 m2 | 3 piętro

  • cena: 185 000 zł
  • 3 864 za m2