Nowa Sól, lubuskie

1 015 000 zł | Działka | 2.03 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 015 000 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 2.03 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 50 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 000 zł
 • Numer oferty: 85112X199332307
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-27 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 5 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto


Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w południowej części miasta, na zachód od trakcji kolejowej Głogów – Zielona Góra, przy ul. Dolnośląskiej - nowo wybudowanej drodze do strefy aktywności gospodarczej. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę produkcyjną i usługową.

Na nieruchomościach mogą znajdować się pozostałości po zlikwidowanym rowie, a przy zachodniej granicy działek nr 905/1 i 905/5, po instalacji energetycznej. Na działce nr 905/1, w pobliżu jej zachodniej granicy, znajdują się pozostałości po nieczynnym ujęciu wody.

Dostęp do nieruchomości możliwy z drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 905/3. Dojazd do nieruchomości zostanie urządzony przez gminę.Wykonanie zjazdu z drogi na teren działki leży po stronie nabywcy.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.).

Nabywca nieruchomości oznaczonej jako działka nr 905/2, zobowiązany będzie wnosić na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, corocznie do 2027 roku włącznie, w terminie do dnia 30 czerwca, opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych.
O wysokości opłat rocznych w kolejnych latach właściciel gruntu zostanie poinformowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze każdorazowo pisemnie do 15 czerwca każdego roku.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 19 maja 2020r., 18 sierpnia 2020r., 24 listopada 2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2021r. o godzinie 1200 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu,należy wnieść najpóźniej do dnia 27 stycznia 2021r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i działki, a takżew przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądźinnych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę.Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Image things

Nowa Sól, lubuskie

159 000 zł | Działka | 0.1134 ha.

 • cena: 159 000 zł
Image things

Nowa Sól, lubuskie

155 000 zł | Działka | 0.1107 ha.

 • cena: 155 000 zł
Image things

Nowa Sól, lubuskie

159 000 zł | Działka | 0.1132 ha.

 • cena: 159 000 zł