Lubin, dolnośląskie

525 000 zł | Lokal Użytkowy | 363,22 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 525 000 zł
 • Miasto: Lubin
 • Powierzchnia: 363,22 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 445 zł
 • Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 14
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Numer oferty: 85037X199156657
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-28 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
Lokalizacja: obręb 4 miasta Lubina, województwo dolnośląskie
Przedmiot sprzedaży obejmuje łącznie:

1) Udział wielkości 517/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14-14a,
oznaczonej numerami geodezyjnymi 264/3 i 264/1,o powierzchni gruntu 0,0545 ha, obejmujący niewyodrębnione 3 lokale niemieszkalne
Łączna powierzchnia użytkowa lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi 373,06 m2 (363,22 m2)*. Dla nieruchomości prowadzona jest księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X. *powierzchnia użytkowa po zrealizowaniu, założonych do wykonania, opisanych niżej robót budowlanych,
dotyczących zabudowy części klatki schodowej, w nawiasie powierzchnia użytkowa aktualna.

Marii Skłodowskiej-Curie 14


2) Nieruchomość zabudowaną,
położoną przy w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14b,
oznaczoną numerem geodezyjnym 264/9,
o powierzchni gruntu 0,0768 ha,
dla której została urządzona księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X.
W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej
sąsiednich nieruchomości - zostaną ustanowione dwie służebności gruntowe polegające na prawie
przechodu i przejazdu na rzecz:
- każdoczesnego właściciela nieruchomości, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c, wpisanej do księgi
wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X (o numerze geodezyjnym 264/8 w obrębie 4 miasta Lubina);
- każdoczesnego właściciela nieruchomości, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14-14a, wpisanej
do księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X;
których wykonywanie będzie ograniczone do biegnącego wzdłuż granicy między nieruchomościami,
pasa gruntu działki nr 269/9 o szerokości 4,5 m2
.
Cena wywoławcza : 525 000,00 zł
Wadium : 50 000,00 zł

Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43, ust.1, pkt 10 oraz 29a ust. 8 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w Lubinie
w sali nr 126 dnia 02.02.2021 r. o godzinie 11:00.

W a d i u m należy wnieść w pieniądzu, poprzez dokonanie przelewu na konto depozytowe Urzędu
Miejskiego w Lubinie : Bank Pekao S.A Oddział we Wrocławiu 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
W tytule przelewu proszę wskazać m.in. adres nieruchomości – Lubin, ul. M. Skłodowskiej 14, 14b
T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 28.01.2021 r. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium,
które nie później niż w dniu 28.01.2021 r. znajdzie się na wymienionym rachunku.

W a d i u m wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
unieważnienia przetargu, odwołania przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Image things

Lubin, dolnośląskie

150 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,07 m2 | Parter

 • cena: 150 000 zł
 • 2 305 za m2
Image things

Lubin, dolnośląskie

98 000 zł | Działka | 0.0672 ha.

 • cena: 98 000 zł
Image things

Lubin, dolnośląskie

114 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,70 m2 | Parter

 • cena: 114 000 zł
 • 2 047 za m2