Konopnica, lubelskie

850 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Michał Walewski


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Lublin, 20-006 Lublin


tel. 81 5032159 / fax. 81 5032159


Sygnatura: Km 1644/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Konopnica 163C,Konopnica, 21-030 Motycz, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, składająca się z działek nr ewid. 956/6, 955/3,952/11 o łącznym obszarze 1600 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położona w miejscowości Konopnica nr 163C, gmina Konopnica, powiat lubelski, woj. lubelskie


Suma oszacowania wynosi 1 134 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 850 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 113 400,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Michał WalewskiImage things

Zamość, lubelskie

1 131 354 zł | Działka | 1.5328 ha.

  • cena: 1 131 354 zł
Image things

Giełczew Pierwsza, Giełczew Pierwsza

837 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 837 zł
Image things

Wytyczno, lubelskie

16 808 zł | Działka | 1.09 ha.

  • cena: 16 808 zł