Bytom, śląskie

31 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,37 m2 | Parter

- 83 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 31 750 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 54,37 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 584 zł
 • Ulica: Fałata 19a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 180 zł
 • Numer oferty: 83957X196627297
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-04 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Juliana Fałata 19A/2.


Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. lokalu został przeprowadzony 15 maja 2020 r., a drugi przetarg 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia (ReRoŚ) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale nr 126 M. Tereny w tym kwartale przeznacza się na funkcje mieszkaniowe. Nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji R2, w strefie dostępności komunikacyjnej K0, w strefie wysokości zabudowy O5 oraz w strefie ochrony lokalnej OL3.
Budynek jest w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie miasta oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działki nr 299/3, 335/3, 297/3, 296/3, 294/3 i 295/3 o łącznej powierzchni 569 m2, zapisane w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: służebność przejazdu przez niniejszą nieruchomość każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X oraz nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu, polegająca na prawie przejazdu wzdłuż wschodniej oraz północnej granicy działki nr 335/3 o pasie szerokości 3m, przedmiot wykonania działka nr 335/3. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń). Właściciel: gmina Bytom we współwłasności. Nieruchomość położona na terenie górniczym.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku wzniesionego w 1928 roku. Budynek wyposażony w instalacje: gazową, elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe/ indywidualne. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 54,37 m2. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 8,81 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno - kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Wszystkie instalacje do wymiany. Stan techniczny lokalu zły – do generalnego remontu. Lokal posiada wadę techniczną – zawilgocenia na ścianach i sufitach. Udział związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu, wynosi 94/1000.

W Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. urzędu (pokój nr 333) można zapoznać się z relacją kominiarską dot. przedmiotowego lokalu.

Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1984). Gmina Bytom informuje, że obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, gdyż położony jest on w budynku podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ReRoŚ” (Uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.08.2004 r.). Zgodnie z zapisem powyższego planu „ReRoŚ” przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony lokalnej OL3.

W budynku przy ul. Juliana Fałata 19A została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliana Fałata 19A zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Osoby zainteresowane ww. lokalem powinny skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 6 w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 77, tel. (32) 532 56 14, w celu zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 750 zł, w tym cena gruntu 3 185 zł

Minimalne postąpienie wynosi 320 zł.

Wadium w wysokości 3 180 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Nabywca przejmie nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.

Nabywca lokalu mieszkalnego z zasobów gminy obowiązany jest do zwrotu zarządcy dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami: pok. 333, tel. (32) 283 63 63 i pok. 313a, tel. (32) 78 68 348
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Historyczne ceny

Image things

Bytom, śląskie

54 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,16 m2 | 1 piętro

 • cena: 54 000 zł
 • 1 493 za m2
Image things

Bytom, śląskie

53 500 zł | Działka | 0.0895 ha.

 • cena: 53 500 zł
Image things

Bytom, śląskie

20 000 zł | Lokal Użytkowy | 23,05 m2

 • cena: 20 000 zł
 • 868 za m2