Bujnice, łódzkie

30 375 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 72,63 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Piotr Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2020 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 5, 97-300 , pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy 2m3,Bujnice Zakład Rolny, 97-350 Gorzkowice , dla której Sąd Rejonowy I Wydz.Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 40 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Piotrkowie 53 10203916 0000 0002 0079 1772.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Radomsko, łódzkie

55 000 zł | Działka | 0.1044 ha.

  • cena: 55 000 zł
Image things

Radomsko, łódzkie

55 000 zł | Działka | 0.1181 ha.

  • cena: 55 000 zł
Image things

Radomsko, łódzkie

327 000 zł | Dom | 212,40 m2

  • cena: 327 000 zł
  • 1 540 za m2