Łódź, Górna

89 250 zł | Mieszkanie | 34,63 m2

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornika Sądowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56/brak, 90-032 Łódź, pokój sala D, w sali sala D odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,63 m2, składającego się z 1 pokoju, łazienki z wc, kuchni oraz przedpokoju, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" należącego/ej do dłużnika: xx, położonego przy Chóralna 15/4, 93-313 Łódź, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze . Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK S.A. 07 1050 1461 1000 0022 7079 5699.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56/brak, 90-032 Łódź, pokój sala D, w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Bałuty

129 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,73 m2 | 1 piętro

  • cena: 129 000 zł
  • 3 331 za m2
Image things

Łódź, Górna

530 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 530 000 zł
  • 530 000 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

19 140 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 19 140 000 zł
  • 19 140 000 za m2