Zgierz, łódzkie

708 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Sikora zastępca Czesława Kosiady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2020 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Jasna 5, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Zgierzu przy ul. Jasnej 5, stanowiąca działkę budowlaną nr 584/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o charakterze rezydencji, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta numer XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 1 062 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 708 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 200,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zgierz, Przybyłów

7 125 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 7 125 zł
  • 7 125 za m2
Image things

Zgierz, Stare Miasto

55 950 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 55 950 zł
  • 55 950 za m2