Grudziądz, kujawsko-pomorskie

50 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,38 m2 | 1 piętro

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 48,38 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 1 033 zł
 • Ulica: Chełmińska 40a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 500 zł
 • Numer oferty: 83096X194610835
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-07 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie
Chelmińska 40A/1


Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 16,83 m2 i o pow. 19,20 m', kuchni o pow. 7,99 m, oraz łazienki z WC o pow. 4,36 m'. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 43/1000. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Ściany malowane oraz tapeta. Podłogi pokryte deskami oraz Terinin indywidualnie gumolitem. Mieszkanie wyposażone w sieć ustalony z wodociągowa, kanalizacyjną, instalację administratorem elektryczna, instalację gazową oraz piece kaflowe. Nieruchomość położona jest na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z któryin oznaczony jest symbolem 24MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami na parterze budynków.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 7 grudnia 2020 roku (sa termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 7 grudnia 2020 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg. W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

99 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,54 m2 | 1 piętro

 • cena: 99 000 zł
 • 2 504 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

85 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 61,51 m2 | 3 piętro

 • cena: 85 000 zł
 • 1 382 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

335 000 zł | Lokal Użytkowy | 223,20 m2

 • cena: 335 000 zł
 • 1 501 za m2