Klimontów, małopolskie

514 000 zł | Działka | 0.8879 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 514 000 zł
 • Miasto: Klimontów
 • Powierzchnia: 0.8879 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 126301_1.0009.544/12,
 • Cena za m2: 58 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 000 zł
 • Numer oferty: 83076X194563995
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-18 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PROSZOWICE

O G Ł A S Z A

DRUGIPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Klimontowie, składającej się z działki numer ewidencyjny 544/12 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce numer ewidencyjny 544/40.

Dla działek numer ewidencyjny 544/12 o powierzchni 0,8879 ha, numer ewidencyjny 544/40 położonych w Klimontowie, stanowiących własność Gminy Proszowice prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 października 2020 r. Działka numer ewidencyjny 544/12 położona w Klimontowie posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się w kierunku północ - południe. Dojazd do nieruchomości dwustronny. Od strony północnej pośrednio z drogi gminnej asfaltowej poprzez działkę o numerze ewidencyjnym 544/40 i od strony wschodniej bezpośrednio z drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie działki znajdują się stacja diagnostyki samochodowej, wytwórnia pasz, szkoła podstawowa, piekarnia, Ochotnicza Straż Pożarna, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele budowlano - rolne i rolne. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od centrum Proszowic ok. 4,5 km, około 13 km od Nowego Brzeska i około 23 km od granic Miasta Krakowa. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa, niedaleka odległość do sieci handlowo usługowych, obiektów sakralnych i szkół. Średnia intensywność zabudowy w okolicy. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, telekomunikacyjna sieć światłowodowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w Klimontowie, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 10.03.2020 r. działka o numerze ewidencyjnym 544/12 o powierzchni 0,8879 ha położona w Klimontowie, znajduje się w całości w terenach oznaczonych symbolem - UW - tereny zabudowy usługowo - wytwórczej, działka o numerze ewidencyjnym 544/40 o powierzchni 0,0675 ha położona w Klimontowie, znajduje się w całości w terenach oznaczonych symbolem - KDW - tereny drogi wewnętrznej.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Klimontowie, składającej się z działki numer ewidencyjny 544/12 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce numer ewidencyjny 544/40 odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 sala nr 8.

Cena wywoławczawynosi brutto 514 000,00 złotych (słownie brutto: pięćset czternaście tysięcy 00/100 złotych) w tym podatek VAT 96 113,82 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzynaście 82/100 złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 60 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych.

Warunki uczestnictwa w przetargu:Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach – Bank Spółdzielczy Proszowice nr 25 85970001 0010 0000 1049 0007.
Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 18 stycznia 2021 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach.

Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy – wadium nie podlega zwrotowi.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3-go Maja 72 pokój nr. 44 lub telefonicznie pod numerem 12 385 12 34.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Klimontów, świętokrzyskie

4 990 000 zł | Obiekt | 405,47 m2

 • cena: 4 990 000 zł
 • 12 307 za m2