Łódź, Polesie

307 275 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 64,80 m2 | 2 piętro

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


Janusz Kruk


Kancelaria Komornicza, Wólczańska 73/2, 90-515 Łódź


tel. / fax.


Sygnatura: Km 1461/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2021 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al.Kościuszki 107, 90-928 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Pietrusińskiego 30/5, 91-009 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 409 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 57 10501461 1000 0090 6423 3837.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al.Kościuszki 107, 90-928 Łódź.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Janusz KrukHistoryczne ceny

Image things

Łódź, Polesie

451 800 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 451 800 zł
  • 451 800 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

6 350 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 6 350 000 zł
  • 6 350 000 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

950 000 zł | Obiekt | 380,00 m2

  • cena: 950 000 zł
  • 2 500 za m2