Radom, Śródmieście

108 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,50 m2 | 1 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom, 26-600 Radom

tel. 483625168 / fax.

Sygnatura: Km 63/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy Czysta 7/2, 26-600 Radom , dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński


Historyczne ceny

Image things

Radom, mazowieckie

2 411 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 411 250 zł
  • 2 411 250 za m2
Image things

Radom, Planty

112 875 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 112 875 zł
  • 112 875 za m2
Image things

Radom, Idalin

277 160 zł | Dom | 152,35 m2

  • cena: 277 160 zł
  • 1 819 za m2