Domaszowice, świętokrzyskie

738 437 zł | Dom | 270,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2020 o godz. 14:00w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Gxxpołożonej przyul. Przyborowskiego 114 C, Domaszowice, 26-001 Masłów, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o powierzchni 1.800 m. kw., oznaczona numerami działek 141/9 i 141/10, położona w Domaszowicach, ul. Przyborowskiego 114 C, gm. Masłów, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 270,50 m. kw., parterowy z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczo-garażowym parterowym o powierzchni użytkowej 67,73 m. kw., dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X. UWAGA: Nieruchomość nie posiada prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 1 107 656,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 738 437,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 765,60 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Domaszowice, opolskie

1 397 100 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 397 100 zł
  • 1 397 100 za m2