Warszawa, Białołęka

315 184 zł | Mieszkanie | 45,20 m2

- 23 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 315 184 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 45,20 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 6 973 zł
 • Ulica: Odkryta 29D
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 31 500 zł
 • Numer oferty: 82276X192690395
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-09 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 222/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 62916.

Syndyk Masy xx w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 584/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki,
w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Odkrytej 29D w Warszawie, o łącznej powierzchni 45,20 m2 (gm. Warszawa-Białołęka, woj. Mazowieckie), dla której Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 315.184,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote). Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 452/13951
w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 584/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Anny Wojciechowskiej-Krawczyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, który stanowi integralną treść postanowienia z dnia 14 października 2020 r. Sędziego komisarza w przedmiocie zgody na sprzedaż.
4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Anny Wojciechowskiej-Krawczyk w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 76 1090 1450 0000 0001 4148 4542, z dopiskiem „Sprzedaż - sygn. akt. XVIII GUp 584/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Ursynów

1 042 500 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 120,90 m2

 • cena: 1 042 500 zł
 • 8 623 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

537 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 80,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 537 750 zł
 • 6 713 za m2
Image things

Warszawa, Bielany

294 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,76 m2 | 7 piętro

 • cena: 294 600 zł
 • 5 920 za m2