Dęby, warmińsko-mazurskie

10 000 zł | Lokal Użytkowy | 50,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :okalu użytkowego numer 2 (świetlica) o powierzchni użytkowej 50,70 m2, wyodrębnionego w budynku mieszkalno –użytkowym numer 4 w Dębach (udział 0,211, działka numer 36 o powierzchni 3500 m2 (B), obręb Dęby (4), księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X).
Cena wywoławcza 10.000 zł, wadium 2.000 zł.

Teren na którym położona nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie (Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/230/2017 z dnia 31 maja 2017 roku) to funkcja zabudowy zagrodowej i produkcyjnej. Znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 października 2020 roku.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 10 grudnia 2020 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 10 grudnia 2020 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć odpowiednio: „wadium na (należy wpisać odpowiednio wybraną nieruchomość)”.

Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

54 860 zł | Działka | 0.2385 ha.

  • cena: 54 860 zł
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

34 720 zł | Działka | 0.0992 ha.

  • cena: 34 720 zł
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

1 200 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 200 000 zł
  • 1 200 000 za m2