Kielce, świętokrzyskie

216 917 zł | Mieszkanie | 92,52 m2

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2020 o godz. 12:30w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przyProsta 217/1,25-366 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 92,52 m.kw., składający się z przedpokoju, łazienki, kuchni, jadalni, salonu, spiżarni oraz wiartołapu i klatki schodowej, położony na parterze budynku mieszkalnego dwulokalowego w Kielcach przy ul. Prostej 217/1, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali: mury zewnętrzne, dachy, kominy, fundamenty, strych, piwnice, korytarze, bramy, urządzenia kanalizacyjne i wodociągi objęte są księgą wieczstą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. UWAGA: Ujawnione w księgach wieczystych XXXX/XXXXXXXX/X i XXXX/XXXXXXXX/X wydzielenia lokali nr 1 i 2 nie spełniają wymogów art. 5 ust. 2 Ustawy prawo lokalowe (Dz. U. z 1974 Nr 14, poz. 84) obowiązującej w dacie wydzielenia oraz obecnych przepisów dotyczących samodzielności lokali. - lokal nr 1 ma dostęp do powierzchni wspólnych znajdujących się na piętrze, poddaszu i strychu poprzez powierzchnię pomocniczą lokalu nr 2 w postaci klatki schodowej. - do lokalu nr 2 oraz części wspólnych na parterze, piętrze, poddaszu i strychu jedyne możliwe wejście poprzez wiatrołap i klatkę schodową będące powierzchnią pomocniczą lokalu nr 1.

Suma oszacowania wynosi 325 376,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 917,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 537,60 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

1 837 500 zł | Lokal Użytkowy | 431,50 m2

  • cena: 1 837 500 zł
  • 4 258 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

496 327 zł | Dom | 133,00 m2

  • cena: 496 327 zł
  • 3 732 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

1 461 000 zł | Działka | 0.1208 ha.

  • cena: 1 461 000 zł