Augustów, podlaskie

228 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,52 m2 | Parter

- 10 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy Młyńska 59, 16-300 Augustów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Księdza Skorupki 22/2, 16-300 Augustów , dla której Sąd Rejonowy Augustów Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 304 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. Centrala 98 24900005 0000 4530 2973 2698.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Augustowie mieszczącym się pod adresem: Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Sochonie, podlaskie

83 000 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 83 000 zł
Image things

Grajewo, podlaskie

5 400 zł | Działka | 0.0027 ha.

  • cena: 5 400 zł
Image things

Mołoczki, podlaskie

36 700 zł | Działka | 0.68 ha.

  • cena: 36 700 zł